شماره تلفن همراهتاریخ ثبتمقدار و حجمطعم و مزهارزش نسبت به مبلغ پرداختیتعداد آیتم های انتخابینحوه برخورد پرسنلمیزان مهارت پرسنلمیزان آشنایی پرسنل با منومدت زمان سفارشجو کلی رستوراننظافت و پروتکل های بهداشتیچیدمان و میزان راحتی در محیطدکوراسیوننحوه آشنایی
09122155111۱۴۰۱-۰۳-۰۳عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیخوبخوبعالیعالیهمشهری ه
09122155111۱۴۰۱-۰۳-۰۲عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیخوبخوبعالیعالیهمشهری ه
09151150514۱۴۰۱-۰۳-۰۱عالیعالیخوبخوبخوبمتوسطضعیفعالیعالیعالیعالیعالی
09125934684۱۴۰۱-۰۲-۳۱عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی
09133712263۱۴۰۱-۰۲-۳۰ضعیفخوبمتوسطخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبمعرفی دوستان
09133712263۱۴۰۱-۰۲-۳۰ضعیفخوبمتوسطخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبمعرفی دوستان
09133712263۱۴۰۱-۰۲-۳۰ضعیفخوبمتوسطخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبمعرفی دوستان
09123023429۱۴۰۱-۰۲-۲۸عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی
09190217807۱۴۰۱-۰۲-۲۷عالیعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی
09010914440۱۴۰۱-۰۲-۲۶عالیخوبمتوسطعالیعالیخوبعالیمتوسطعالیعالیعالیعالیآشنایی با صاحب این جا
09132120256۱۴۰۱-۰۲-۲۶عالیعالیخوبخوبمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوبضعیف
۰۹۳۵۲۳۴۳۶۶۰۱۴۰۱-۰۲-۲۶خوبخوبخوبضعیفمتوسطمتوسطخوبضعیفمتوسطخوب
09931101086۱۴۰۱-۰۲-۲۴ضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف…….
09212446482۱۴۰۱-۰۲-۱۶خوبعالیعالیعالیعالیعالیضعیفخوبعالیعالیعالی
09214610654۱۴۰۱-۰۲-۱۵خوبمتوسطمتوسطخوبخوبضعیفعالیخوبضعیفخوبخوبخوبپرسنل خیلی سروصدا میکنند، آواز می‌خوانند بلند با هم حرف میزنند اصلا سکوت برقرار نیست که محیط آروم باشه و ی موزیک هم نیازه که جو بهتر بشه
09128451778۱۴۰۱-۰۲-۱۵متوسطخوبعالیخوبمتوسطضعیفخوبضعیفضعیفمتوسطخوبمتوسط
09162040755۱۴۰۱-۰۲-۱۴عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی
09212446482۱۴۰۱-۰۲-۱۴خوبعالیعالیعالیعالیعالیضعیفخوبعالیعالیعالی
09125382061۱۴۰۱-۰۲-۱۴متوسطمتوسطضعیفمتوسطمتوسطمتوسطخوبضعیفضعیفضعیفضعیفمتوسط
۰۹۱۲۲۵۸۳۵۵۶۱۴۰۱-۰۲-۱۳خوبعالیخوبخوبضعیفضعیفخوبخوبمتوسطمتوسطضعیفمتوسطپرسنل خانم بی ادب و غیر حرفه ای
۰۹۱۲۷۱۸۶۱۳۸۱۴۰۱-۰۲-۱۳خوبعالیخوبخوبضعیفضعیفخوبخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطپرسنل غیر حرفه ای خانم
۰۹۱۲۲۵۸۳۵۵۶۱۴۰۱-۰۲-۱۳خوبعالیخوبخوبضعیفضعیفخوبخوبمتوسطمتوسطضعیفمتوسطپرسنل خانم بی ادب و غیر حرفه ای
09120483547۱۴۰۱-۰۲-۱۳عالیعالیخوبخوبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطخوبعالیخوبعالیساکن ویلایی
09362719651۱۴۰۱-۰۲-۱۳خوبضعیفمتوسطضعیفخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبهمشهری
09123305129۱۴۰۱-۰۲-۱۲
۰۹۱۲۲۴۲۸۵۷۴۱۴۰۱-۰۲-۰۲عالیضعیفمتوسطعالیخوبخوبخوبضعیفخوبخوبعالیعالی
09124443760۱۴۰۱-۰۲-۰۲خوبخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوباینترنت
09124443760۱۴۰۱-۰۲-۰۲خوبخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوباینترنت
09124342482۱۴۰۱-۰۲-۰۱عالیعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیخوبمعرفی دوستان
09125622755۱۴۰۱-۰۲-۰۱عالیعالیخوبعالیخوبخوبعالیعالیعالیعالیخوبخوب
09123710615۱۴۰۱-۰۲-۰۱عالیعالیعالیخوبعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیسایت‌
۰۹۱۳۶۴۰۲۱۸۵۱۴۰۱-۰۱-۲۷خوبخوبمتوسطخوبعالیخوبعالیخوبعالیخوبخوبعالی
09121142548۱۴۰۱-۰۱-۲۵خوبخوبمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوباز قبل
09121142548۱۴۰۱-۰۱-۲۴خوبخوبمتوسطخوبخوبمتوسطمتوسطخوبمتوسطمتوسطمتوسطخوباز قبل
09131670630۱۴۰۱-۰۱-۲۳عالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیپیشنهاد دوستان
۰۹۳۶۳۷۹۱۷۱۲۱۴۰۱-۰۱-۱۹ضعیفضعیفضعیفخوبخوبخوبخوبمتوسطخوبخوبخوبخوب
09366064956۱۴۰۱-۰۱-۱۸
09130000232۱۴۰۱-۰۱-۱۸عالیعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیخوب
09378181172۱۴۰۱-۰۱-۱۷عالیعالیعالیعالیضعیفضعیفمتوسطعالیخوبعالیعالیعالیپرسنلتون ضعیفه
۰۹۱۶۴۶۵۱۸۶۵۱۴۰۱-۰۱-۱۶خوبمتوسطمتوسطمتوسطضعیفضعیفمتوسطخوبضعیفضعیفمتوسطمتوسط😒
۰۹۱۲۲۰۳۶۳۴۱۱۴۰۱-۰۱-۱۴عالیخوبخوبخوبعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالی
09338031964۱۴۰۱-۰۱-۱۳ضعیفمتوسطضعیفضعیفمتوسطضعیفعالیضعیفضعیفضعیفضعیفعالی
09390478231۱۴۰۱-۰۱-۱۳متوسطضعیفمتوسطضعیفضعیفمتوسطضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
۰۹۱۲۰۲۸۲۳۱۷۱۴۰۱-۰۱-۱۳عالیضعیفخوبخوبعالیمتوسطخوبمتوسطعالیعالیعالیعالی
09364155325۱۴۰۱-۰۱-۱۳عالیخوبخوبعالیعالیخوبعالیخوبعالیخوبعالیعالیاز آشنایان
09121944374۱۴۰۱-۰۱-۱۲متوسطخوبمتوسطخوبعالیعالیخوبخوبخوبمتوسط
۰۹۱۳۴۸۹۵۶۶۹۱۴۰۱-۰۱-۱۲خوبعالیخوبمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبعالیخوبخوب
09388520667۱۴۰۱-۰۱-۱۲متوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوب
09366624660۱۴۰۱-۰۱-۱۲عالیخوبعالیعالیعالیعالیعالیخوبخوبخوبعالیعالیاز اینستاگرام
09302457014۱۴۰۱-۰۱-۱۲متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط
۰۹۱۳۹۰۶۴۲۳۵۱۴۰۱-۰۱-۱۰عالیخوبخوبعالیخوبخوبعالیخوبعالیعالیعالیعالی
09131710001۱۴۰۱-۰۱-۱۰عالیعالیمتوسطخوبعالیعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیخوانساری
09132726304۱۴۰۱-۰۱-۱۰متوسطضعیفضعیفضعیفمتوسطضعیفخوبضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
09131710001۱۴۰۱-۰۱-۱۰عالیعالیمتوسطخوبعالیعالیعالیخوبعالیعالیعالیعالیخوانساری
۰۹۱۲۹۵۳۶۶۲۵۱۴۰۱-۰۱-۰۹خوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبعالیخوانساری هستیم
09304074740۱۴۰۱-۰۱-۰۹متوسطخوبضعیفضعیفعالیعالیمتوسطضعیفخوبخوبعالیعالیفامیل
09126215834۱۴۰۱-۰۱-۰۹خوبخوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبمتوسطخوبمتوسطخوبخوب
09134058523۱۴۰۱-۰۱-۰۸متوسطمتوسطمتوسطضعیفمتوسطمتوسطضعیفخوبضعیفمتوسطمتوسط
۰۹۱۳۲۷۲۳۱۶۲۱۴۰۱-۰۱-۰۸متوسطخوبضعیفخوبمتوسطضعیفضعیفخوبضعیفمتوسطخوبخوب
۰۹۳۹۱۷۷۱۰۱۶۱۴۰۱-۰۱-۰۸ضعیفمتوسطمتوسطعالیضعیفضعیفضعیفخوبخوبضعیفخوبخوب
09051183970۱۴۰۱-۰۱-۰۸ضعیفمتوسطضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفعالیعالی
09382655190۱۴۰۱-۰۱-۰۸متوسطضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطدوستانی که بعداز امدن به اینجا متوجه شدیم دشمن بوده اند
09393758684۱۴۰۱-۰۱-۰۸خوبمتوسطضعیفخوبضعیفضعیفمتوسطعالیمتوسطخوبخوب
09384042065۱۴۰۱-۰۱-۰۸متوسطمتوسطخوبضعیفضعیفخوبعالیضعیفضعیفمتوسطضعیفخوب
09384042065۱۴۰۱-۰۱-۰۸متوسطمتوسطخوبضعیفضعیفخوبعالیضعیفضعیفمتوسطضعیفخوب
۰۹۱۲۹۱۵۳۸۸۰۱۴۰۱-۰۱-۰۷عالیخوبمتوسطخوبخوبمتوسطخوبخوبخوبعالیخوبعالی
09101775725۱۴۰۱-۰۱-۰۷متوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعیفضعیفمتوسطضعیفمتوسطخوبخوبخوب
۰۹۱۳۴۷۱۰۳۱۹۱۴۰۱-۰۱-۰۷عالیعالیعالیعالیخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوبزنده باد حاج فضل اله
۰۹۱۲۰۲۷۷۱۳۷۱۴۰۱-۰۱-۰۶متوسطمتوسطضعیفضعیفعالیعالیعالیخوبضعیفخوبعالیضعیفدوستان
۰۹۱۲۰۲۷۷۱۳۷۱۴۰۱-۰۱-۰۶متوسطمتوسطضعیفضعیفعالیعالیعالیخوبضعیفخوبعالیضعیفدوستان
09384042065۱۴۰۱-۰۱-۰۶متوسطمتوسطخوبضعیفضعیفخوبعالیضعیفضعیفمتوسطضعیفخوب
۰۹۲۱۳۳۰۹۵۳۵۱۴۰۱-۰۱-۰۶ضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
09128656289۱۴۰۱-۰۱-۰۵خوبخوبخوبخوبعالیخوبخوبخوبعالیعالیخوبخوبرهگذری و پرسجو کردن
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲۱۴۰۱-۰۱-۰۵عالیعالیعالیعالیخوبعالیخوبعالیعالیضعیفضعیفعالی
۰۹۱۳۶۸۸۸۲۰۳۱۴۰۱-۰۱-۰۵خوبعالیمتوسطضعیفمتوسطخوبمتوسطضعیفضعیفضعیفخوبعالی
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲۱۴۰۱-۰۱-۰۵
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲۱۴۰۱-۰۱-۰۵
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲۱۴۰۱-۰۱-۰۵خوبعالیخوبخوبمتوسطخوبعالیعالیعالیضعیفضعیفعالی
09138226865۱۴۰۱-۰۱-۰۵خوبخوبمتوسطمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوبخوب
09132116604۱۴۰۱-۰۱-۰۵متوسطخوبمتوسطخوبخوبخوبخوبمتوسطخوبعالیمتوسطخوب
09136179632۱۴۰۱-۰۱-۰۴عالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیعالیاز دوستان😍
09391040174۱۴۰۱-۰۱-۰۴عالیمتوسطمتوسطخوبضعیفضعیفمتوسطضعیفخوبمتوسطخوبعالی
09365300564۱۴۰۱-۰۱-۰۳ضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
۰۹۱۲۷۲۴۶۳۱۹۱۴۰۱-۰۱-۰۳خوبخوبخوبمتوسطضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفمتوسط
۰۹۲۱۲۷۰۰۶۷۳۸۱۴۰۱-۰۱-۰۳ضعیفخوبعالیخوبخوبخوبخوبخوبعالیضعیفمتوسطخوبیک بار به این رستوران رفتیم
09131710164۱۴۰۱-۰۱-۰۲ضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفضعیفمعرفی دوستان
09136408420۱۴۰۱-۰۱-۰۱متوسطضعیفضعیفمتوسطضعیفضعیفضعیفضعیفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمعرفی دوستان
09134562013۱۴۰۱-۰۱-۰۱خوبمتوسطضعیفخوبعالیعالیعالیمتوسطعالیعالیعالیاقامتگاه
09128506418۱۴۰۰-۱۲-۲۹خوبضعیفضعیفخوبخوبخوبخوبخوبخوبمتوسطعالیعالی
09123238391۱۴۰۰-۱۲-۲۸خوبخوبخوبخوبضعیفضعیفمتوسطضعیفخوبخوبضعیفخوب
09130911959۱۴۰۰-۱۲-۲۵عالیخوبخوبضعیفخوب
شماره تلفن همراهتاریخ ثبتمقدار و حجمطعم و مزهارزش نسبت به مبلغ پرداختیتعداد آیتم های انتخابینحوه برخورد پرسنلمیزان مهارت پرسنلمیزان آشنایی پرسنل با منومدت زمان سفارشجو کلی رستوراننظافت و پروتکل های بهداشتیچیدمان و میزان راحتی در محیطدکوراسیوننحوه آشنایی