رست بیف

(گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس گوجه)
98000 تومان

ادامه مطلب

مارگاریتا

گوجه فرنگى، ریحان، پنیر ترکیبى، سس گوجه
55000 تومان

ادامه مطلب

وگیتاله (سبزیجات)

سبزیجات گریل شده، پنیرترکیبى، سس گوجه
67000 تومان

ادامه مطلب

چهار فصل

استیک گوشت و مرغ، پپرونى، قارچ، فلفل دلمه اى، گوجه، پنیر ترکیبى، سس گوجه
93000 تومان

ادامه مطلب

سیراس (پپرونى)

پپرونى اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه اى، پنیرترکیبى، سس گوجه
85000 تومان

ادامه مطلب

کاپرینا (استیک مرغ)

ستیک مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه اى، پنیرترکیبى، سس پستو
83000 تومان

ادامه مطلب