گلخانه مجموعه گردشگری گلستان کوه

گلخانه مجموعه گلستانکوه
گیاهان کشت شده:
پاپایا – دراگون – موز – آناناس نهال – لیوترش – نهالبالنگ – نهالنارنگی 
توتفرنگی – نهالسیکاس،
گلهای آپارتمانی نیز مثل پتوس-سدوم-ناز یخی-کراسوله- برگ بیدی-گندمی-عشقه، به صورت آویز در سرتاسر گلخانه به صورت سقفی آویزان شده است.