زمین های ورزشی مجموعه گردشگری گلستان کوه

قسمت زمین های ورزشی دهکده شامل زمین های بازی، ساختمان اداری مربوطه، پارک، سرویس های بهداشتی، رختکن و جاده سلامت می باشد.

 زمین های  بازی شامل : زمین پینت بال، بدمینتون، والیبال، بسکتبال، تنیس، فوتبال گل کوچک می باشد که همه این زمین ها به صورت استاندارد

 و آماده بهره برداری می باشد .

سرویس بهداشتی و رختکن این مجموعه نیز به بهره برداری رسیده است. جاده سلامت دهکده از این زمین های ورزشی شروع می شود و در کل

 دهکده  جهت پیاده روی کوهستانی و دوچرخه سواری قابل استفاده است .پارکی در زمین های ورزشی طراحی گردیده که برای نشستن و استفاده

 از وسایل ورزشی مختلف می باشد.